BOLIST
 • ANVÄNDARVILLKOR FÖR PROFFSWEBBEN

  1. INLEDNING

   Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller vid användande av vår tjänst ”Proffswebben” (”Tjänsten”). Genom att fullgöra registreringen av dig som användare av Tjänsten godkänner du dessa Villkor. Villkoren finns alltid tillgängliga på Allmänna villkor Proffswebb.

   2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR TJÄNSTEN

   2.1. Genom Tjänsten förenklas den dagliga kommunikationen dels mellan oss och våra kunder, dels mellan våra kunder och slutkunder. Genom Tjänsten samlas information om pågående projekt och beställningar på ett enda ställe och kan där kommas åt av inbjudna parter via webb och telefon.

   2.2. Som användare av Tjänsten förbinder du dig att använda Tjänsten i enlighet med Villkoren och eventuella andra instruktioner från Mestergruppen rörande Tjänsten.

   2.3. Vi använder Mestergruppen AB, 556185-4315, för att tillhandahålla Tjänsten. Mestergruppen är inte part till de avtal, köp och andra överenskommelser som träffas mellan dig och oss eller andra användare av Tjänsten.

   2.4. Som användare förbinder du dig att vid var tid tillse att de uppgifter som finns registrerade om dig i Tjänsten är korrekta.

   2.5. Det är inte tillåtet för flera användare att använda samma användar-ID och lösenord för att logga in i och använda Tjänsten. Det är därför viktigt att säkerställa att dina inloggningsuppgifter inte kommer i obehöriga händer. Du är bunden av inköp och beställningar som görs och avtal som träffas genom ditt användar-ID.

   2.6. Det är inte tillåtet att använda Tjänsten för att dela eller sprida material och information som är av hatisk, rasistisk, pornografisk natur eller annars olämpligt eller inte relaterat till Tjänstens användningsområden eller upphovsrättsligt skyddat eller som annars tillhör annan utan samtycke från den personen. Det är ditt ansvar att se till att den utrustning och programvara som du använder för att ansluta till Tjänsten är fri från datavirus, trojaner, eller annan skadlig programvara eller kod.

   2.7. Tjänsten uppdateras och förbättras löpande. Vid större förändringar kommer du att meddelas i förväg. I samband med underhåll och uppdatering kan Tjänsten vara otillgänglig under en period. Vi försöker att alltid informera dig i förväg om eventuella avbrott.

   2.8 Genom dessa Villkor godkänner du att Mestergruppen och anslutna Butiker kan komma att skicka e-postmeddelanden till användare av Tjänsten. Dessa meddelanden kan innehålla viktig information om Tjänsten, uppdateringar om beställningar eller nyhetsbrev. Utskicken kan även innehålla information och marknadsföring om andra varor och tjänster som tillhandahålls av Mestergruppen, Butiker eller leverantörer eller samarbetspartners. Det finns naturligtvis alltid möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick.

   3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

   3.1. Mestergruppen eller Mestergruppens licensgivare äger samtliga immateriella rättigheter till Tjänsten (inklusive bakomliggande mjukvara och kod).

   3.2. Mestergruppen garanterar att Tjänsten inte inkräktar på någon annans upphovs-, patent-, eller annan immateriell rättighet, så länge som Tjänsten används i enlighet med dessa Villkor. Du är dock själv ansvarig för att din användning av Tjänsten inte heller gör det. Du ansvarar alltså för att allt material som du laddar upp, tillför eller skapar inom ramen för Tjänsten inte strider mot lag eller går intrång i någon annans rätt.

   3.3. Det är inte tillåtet att länka till Tjänsten från, eller från Tjänsten till, din eller annans hemsida. Du får inte heller använda bilder, länkar eller annat material från Tjänsten (med undantag för din kunddata) utan samtycke från innehavaren av rättigheterna till sådant material. Att göra det utan samtycke kan till och med vara brottsligt.

   3.4. Om tredje man gör gällande att din användning av Tjänsterna utgör intrång i dennes rätt, måste du så snart som möjligt anmäla det till Mestergruppen. Mestergruppen har i sådant fall rätt att på egen bekostnad föra talan för både sin egen och din räkning mot ett sådant intrång (inklusive rätt att medge ansvar eller ingå avtal, förlikning eller annan överenskommelse kring det påstådda intrånget). Mestergruppen ska hålla Medlemmen skadelös för eventuell direkt skada till följd av Tjänsterna gör intrång i tredje mans rätt.

   4. ANSVAR

   4.1 .Varken vi eller Mestergruppen ansvarar för utebliven vinst, intäktsbortfall, anspråk från tredje man, ekonomiska eller andra förluster (av data, information eller annars) eller andra skador och kostnader av vad slag det än må vara som kan uppstå i samband med användandet av Tjänsten.

   4.2. Som med alla digitala tjänster kan vi inte garantera att det aldrig förekommer fel, brister och andra funktionella störningar i Tjänsterna. Vi reserverar oss för eventuella bild- och skrivfel och kan närsomhelst ändra eller rätta uppgifter, funktionalitet eller innehåll i Tjänsterna.

   4.3. Även om vi alltid arbetar för att Tjänsterna ska vara stabila och säkra, kan vi inte garantera att Tjänsten alltid är fri från virus och andra skadliga komponenter. Vi är inte ansvariga för skada eller förlust som kan uppstå till följd av sådana virus och programvaror och du uppmanas att alltid använda virusprogram och andra lämpliga säkerhetsåtgärder i samband med användandet av Tjänsten, inklusive säkerhetskopiering och andra åtgärder för att säkerställa data och information.

   4.4. Vi ansvarar inte för fel, brister eller störningar i Tjänsterna som är hänförliga till din utrustning, programvara eller handhavande eller som beror på störningar i allmänna kommunikationsnät eller andra omständigheter utanför Mestergruppens rimliga kontroll.

   5. BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDANDET

    Vi eller Mestergruppen har rätt att helt eller delvis begränsa tillgången till Tjänsten om du (eller någon som du gett tillgång till Tjänsten) använder Tjänsten i strid med dessa Villkor eller gällande lagstiftning eller om användandet av Tjänsten annars innebär risk för skada eller betydande olägenhet för oss, Mestergruppen eller annan användare av Tjänsten.

    6. FORCE MAJEURE

    Om vi eller Mestergruppen inte kan fullgöra åtagande avseende Tjänst på grund av omständighet utanför rimlig kontroll, som till exempel blixtnedslag, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, epidemi, ny eller ändrad myndighetsingripande, terroristattack eller militärt ingripande eller liknande händelse, allmänna fel eller brister i allmänna el-, tele- eller dataförbindelser eller fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av sådana omständigheter, ska tidpunkten för uppfyllnad av åtagandet flyttas fram till dess att hindret inte längre föreligger.

    7. ÄNDRING AV VILLKOREN

    Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor. För att kunna fortsätta använda Tjänsten måste du först godkänna uppdateringarna.

    8. PERSONUPPGIFTER M.M.

    8.1. Användning av Tjänsten kan kräva att personuppgifter (som namn, personnummer, och kontaktuppgifter) samlas in, registreras och behandlas av Mestergruppen, Butiken och Entreprenören. Sådana uppgifter kan också komma att delas med samarbetspartners och leverantörer. För att fungera ordentligt, och för utveckling och marknadsföring av Tjänsten, använder Tjänsten också s.k. cookies.

    8.2. Information om Mestergruppens och Butikens behandling av personuppgifter och användning av cookies finns tillgänglig på XL-Byggs, Bolists och Butikens hemsida. För behandling av personuppgifter för annans räkning gäller särskilda personuppgiftsbiträdesavtal.