BOLIST
 • Gör det själv-guider: Dränera kring husgrund

  Svårighetsgrad: SVÅR

  Precis som hängrännor och stuprör leder bort vatten från taket leder dräneringen hela tiden bort vatten från grunden. Allt sker under mark, och när det fungerar bra tänker man inte på det, men när det slutar fungera kan en dålig dränering få kostsamma följder. Med en livslängd på ungefär 25 år behöver dräneringen ibland ses över och förnyas.

  Hur dränering fungerar

  1. Det vatten som angriper husgrunden kommer dels underifrån i form av grundvatten och dels ovanifrån i form av regn och smältsnö. För att grunden ska utsättas för så lite fukt som möjligt gäller det att detta vatten transporteras bort från huset fort och effektivt, vilket är precis vad dräneringen är till för. Antingen transporteras vattnet till en stenkista på tomten eller till en dagvattenledning

  Grovplanering

  2. Som med alla större projekt gäller det att planera utförande och beräkna åtgång på material. Bestäm var rensbrunnar och ledningar ska ligga och mät hur mycket dräneringsrör du behöver. Du kan behöva ansöka om tillstånd från kommunen för att ansluta till ett kommunalt dagvattensystem eller för att anlägga en stenkista.

  Planera när på året arbetet ska utföras. För att begränsa skadorna på tomten kan det med fördel göras höst eller tidig vinter då tjälen satt sig.

  Ta reda på var vatten-, avlopps- och elledningar går i marken så att inte dessa grävs upp av misstag. Ta bort altaner, stenplattor och annat som ligger i vägen

  Grävning

  3. När dagen väl har kommit att börja dränera är första steget att gräva upp marken ca 1 m ut från och runt grunden och så pass djupt att man kommer ungefär 50 cm under grundsulan på huset. Små larvdrivna grävmaskiner finns att hyra, men det är ett stort och svårt grävningsarbete, så oftast behöver man ta hjälp av en professionell grävmaskinist för att utföra jobbet.

  Ofta kan det också medföra en risk att gräva upp runt hela huset sam-tidigt, så för att vara på den säkra sidan kan dräneringen göras i etapper för att inte huset ska vara helt frilagt. Vid utgrävningen tas allt even-tuellt gammalt dräneringsmaterial bort, inklusive gruset

  4. Med grunden frilagd är det ett utmärkt tillfälle att se över den efter sprickor eller skador. Det kan ha uppstått sättningsskador, och om några sådana upptäcks bör du låta en fackman undersöka dem

  Led bort vattnet under marknivå

  5. Lägg först ut en geotextilduk i botten av den uppgrävda rännan. Duken förhindrar att jord tar sig in och försämrar dräneringen. Bottna sedan rännan med ett 3–10 cm lager dräneringsgrus, där den rekommenderade storleken brukar vara 8–16 mm. Ovanpå detta läggs dräneringsröret som är ett rör perforerat med många små hål där vattnet tränger sig in och transporteras bort. Den vanligaste diametern på dessa är 75 mm.

  Det är viktigt att rörets ovansida inte ligger över underkanten på husets bottenplatta och att röret har ett fall på minst 0,5 cm per meter från den högsta punkten. Det finns olika rördelar, bland annat vinklade. Koppla ihop dessa och dra rören vidare till en dagvattenledning eller en anlagd stenkista. Fyll på med mer grus över dräneringsrören så att de täcks helt

  Skydda husgrunden

  6. För att inte fukten ska tränga in mot husgrunden finns det olika sätt att skydda den på. Antingen använder man en så kallad Platonmatta, vilken gör att väggen kan luftas och att inträngande fukt då torkar ut. Ett annat alternativ är dränerande isoleringsskivor som finns av olika fabrikat. Dessa har likvärdig effekt men värmeisolerar även husgrunden. Vilket man bör använda beror på många faktorer, och du bör därför låta en fackman räkna på vad som skulle passa bäst för ditt hus.

  Vilket alternativ man än väljer sätts nu mattan eller skivorna, geotextilduken viks över och rännan fylls sedan upp med dräneringsgrus. Packa gruset väl så att marken kring huset blir fast igen

  Led bort vattnet ovan jord

  7. Det översta lagret kan gärna bestå av grus men matjord går också bra. Uppe på marknivå ska marken luta ut från huset. Gärna med 20 graders

  lutning tre meter bort från huset. Sätt en täcklist på grunden. Den gör att vatten som rinner utmed fasaden leds bort, istället för att leta sig ner utmed grunden. Tänk på att inte plantera växtlighet närmre än 40 cm från husfasaden för att undvika onödigt fuktangrepp