BOLIST
BOLIST.se
 • Hantering av personuppgifter

  Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss i syfte att administrera dina köp eller uppdrag. De personuppgifter som Sandholms Färg & Golv AB behandlar är ditt namn, e-postadress, faktura adress, telefonnummer samt personnummer och fastighetsbeteckning för dig som nyttjar Rot-avdraget.

  Uppgifterna kan användas för fakturering eller registrering av köp eller uppdrag. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post.

  Du kan när som helst begära att du tas bort från vårt kundregister på något av följande sätt:

  Ringa: 0491-20862

  Maila: info@sandholms.se

  Säg till i kassan.

  För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner för att skydda dina uppgifter

  Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Sandholms Färg & Golv AB sparas dina uppgifter tills vidare eller tills dess att du själv efterfrågar att avsluta kontot. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Dina uppgifter sparas också så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Sandholms Färg & Golv AB´s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.t

  Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. 

  Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till: 

  Sandholms Färg & Golv AB 

  Smedmästarvägen 3

  579 32 Högsby

  Sandholms Färg & Golv AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller adress eller om du vill säga upp ditt konto, vänligen lämna korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@sandholms.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

  I vissa fall kan vi komma att dela era uppgifter:

  I samband med ansökan om Rot-avdrag skickas en ansökan via fil till Skatteverket.

  Då vi utför ett våtrumsarbete hos er görs en våtrumsanmälan till GVK Svensk Våtrumskontroll där vi uppger ert namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

  Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling.

  Högsby 2021-02-11

  Videoövervakning med inspelning 

  Sandholms Färg och Golv AB (556068-2493)

  Gällande Smedmästarevägen 3 – 579 32 Högsby.

  Kontaktuppgifter till ansvarig:

  Sandholms Färg och Golv AB

  Magnus Sandholm

  Smedmästarevägen 3, 579 32 

  Högsby

  magnus.sandholm@sandholms.se

  070-5520252

  Sandholms Färg och Golv AB har valt att övervaka både inom och utomhusmiljö med videoövervakning med inspelning.

  Tydlig skyltning finns vid tre infartsgrindar, vid infart till bygglager, vid entré till listlager och vid entré till butiken, totalt sex skyltar strategiskt placerade.

  Skyltar hänvisar till hemsida för ytterligare information.

  Samma information som finns på hemsidan är även anslagen vid kassan i butiken.

  Området är svåröverskådligt i förhållande till personaltäthet, och på detta sätt kan kunden få en bättre service.

  Det finns en faktor som handlar om personalsäkerhet, där filmat material kan komma att användas i en eventuell bevisföring.

  Stora värden finns i butik, i virkeslager och på gården, stölder förekommer under öppethållande och icke önskvärda besök förekommer nattetid.

  Inget material kommer att lämnas till tredje part utom vid ev. brottsutredning och då till Svenskt rättsväsende.

  Vi kameraövervakar med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse av övervakning för att kunna skydda kunder, anställda och företagets egendom och dokumentera ev. överträdelser av lag m.m. väger tyngre än de personer som vistas i lokalerna och inom områdets behov av skydd för de personuppgifter som behandlas med anledning av inspelningen.

  Inspelning av bild i de utrymmen som kameraövervakas bedöms inte som något intrång i den personliga integriteten.

  Syftet med övervakningen är:· Att säkra en god arbetsmiljö för medarbetare.· Att skapa en säker arbetsplats för medarbetare.· Att enklare övervaka anläggningen såsom utemiljö och virkeslager.· Att öka service mot kund.· Att förhindra stölder.· Att förhindra intrång efter stängning.· Att förebygga brott.· Att förhindra brott.· Att utreda brott.

  Det inspelade materialet kan nås av företagsledning och personal som är knuten till anläggningen.

  Kameraskärmar finns på kontor och i kassa.

  Det inspelade materialet lagras som längst en vecka och kan mot begäran uppvisas för den som så önskar enligt GDPR:s regler om dataskydd för personuppgifter.

  För att få ta del av inspelat material ska du identifiera dig och specificera när du varit på anläggningen med datum och klockslag.

  Du har rätt att veta:· Varför dina uppgifter kommer att användas· I vissa fall den rättsliga grunden till att behandla dina uppgifter· Hur länge dina uppgifter kommer att lagras· Vem som kommer att ta del av dina uppgifter· Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen· Om dina uppgifter kommer att överföras till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES)· Din rätt att lämna in klagomål· Hur du tar tillbaka ditt samtycke, om du har lämnat det· Kontaktuppgifterna till den organisation som ansvarar för att behandla dina uppgifter och till dess eventuella dataskyddsombud.

  Dina rättigheter (tex radering) läser du mer om på Integritetmyndighetens hemsida:https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/dina-rattigheter/information/ och om du anser att vi med vår kameraövervakning bryter mot lag m.m. kan du klaga hos Integritetsmyndigheten.

  Det här ska klagomålet innehålla:

  Att det du klagar på rör en brist vid behandling av personuppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen· Att du som klagar själv är berörd av behandlingen, eller att klagomålet lämnas in för en annan registrerad persons räkning· Att den som behandlat uppgifterna, den så kallade personuppgiftsansvariga, kan identifieras· Att du som klagar lämnar uppgifter om vem du är, förslagsvis för- och efternamn· Att du lämnar kontaktuppgifter så att vi kan nå dig, exempelvis e-post, postadress eller telefonnummer.

  Dag som ovan

  Magnus Sandholm